Lauren Bricker

Email: lauren (dot) bricker (at) lakesideschool (dot) org
Office: Allen Gates Mathematics Department
Schedule:


Fall term:

1st Period
2nd Period
5th Period

Thursday Y


Spring Term
:
1st Period
2nd Period
3rd Period
5th Period
Thursday Y

 Computer Science 2 (AG 204)
Computer Science 2 (AG 204)
Computer Science 4 (AG 204)

ITAComputer Science 3 (AG 204)
Computer Science 3 (AG 204)
Computer Science 5 (AG 204)
Making it Real (AG 204)
ITA

 

   

Other Life: